Dobol Pluskwy, Pchły Owady Fumigator, Bomba Świeca

45,00

Opis

Dobol Pluskwy, Pchły Owady Fumigator, Bomba Świeca

Ecopic: Zwalczanie i odstraszanie szkodników

✅ NOWOŚĆSkuteczny fumigator francuskiej firmy KWIZDADOBOL – produkt biobójczy, zwalcza owady takie jak: pchły, pluskwy, muchy, mole, karaczany, roztocza.MOŻE BYĆ STOSOWANY W OBIEKTACH MIESZKALNYCHNIE BRUDZI ścian, tapicerki, mebli!Fumigator nie pozostawia sadzy, pyłu, osadów. Jest bezpieczny. Przeznaczony do użytku powszechnego i profesjonalnego. Świeca wytwarza mgłę, która dostaje się nawet do trudno dostępnych miejsc.Nie zawiera sprężonego gazu.DOBOL – BOMBA owadobójcza, fumigator, świeca, mgłaJedno opakowanie przeznaczone jest na pomieszczenieo max. powierzchni:★ 175 m3 (owady latające)★ 65 m3 (owady biegające)SPOSÓB UŻYCIA:1. Zamknąć okna i drzwi. Używać produktu wyłącznie w pomieszczeniu zamkniętym i zainfestowanym przez owady. Usunąć wszystkie osoby, rośliny oraz zwierzęta z pomieszczenia.2. Rozłożyć fumigator w części środkowej strefy poddanej zabiegowi. Rozerwać aluminiową torebkę, w której znajduje się puszka.3. Nalać wody do poziomu wyznaczonego linią przerywaną na puszce. Nie przekraczać wskazanego poziomu.4. Umieścić puszkę tak, aby miała kontakt z wodą. Stroną czerwoną skierować ku górze. Opuścić pomieszczenie, zamknąć drzwi. Fumigacja rozpocznie się w kilka minut po rozpoczęciu reakcji chemicznej.5. Podczas zabiegu żaden człowiek ani zwierzę nie może znajdować się w pomieszczeniu poddawanemu zabiegowi.Preparat pozostawić na co najmniej 2 godziny. Po zakończeniu zabiegu wietrzyć pomieszczenieprzez co najmniej 15 minut przed ponownym użytkowaniem.6. Przy wykonywaniu kilku jednoczesnych zabiegów w dużych pomieszczeniach należy rozpocząć uruchomienie fumigatorów od stref najbardziej oddalonych od wyjścia. Zachować co najmniej 10-dniową przerwę pomiędzy kolejnymi zabiegami.POJEMNOŚĆ: 10 gUwagaProduktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.ZagrożeniaMoże powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.Powoduje poważne uszkodzenie oczu.Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.Działa drażniąco na skórę.Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.Środki ostrożnościW razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.Chronić przed dziećmi.Przed użyciem przeczytać etykietę.Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.Unikać zrzutów do środowiska.W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.Zebrać wyciek.Przechowywać pod zamknięciem.Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

optima wersje, konsultantem, trójkat równoramienny, żółte karteczki na pulpit, spacja kasuje litery, informacja vat, faktura z odwróconym vatem wzór, kurs java wrocław, profil zaufany opinie, używać

yyyyy